எனது தரவு பயன்பாடு அல்லது வட்டு இடத்தை நான் எங்கே காணலாம்?

வெப்மெயிலில், வெப்மெயிலில் உள்ள இடது கை மெனுவிலிருந்து “விருப்பத்தேர்வுகள்” (கியர் ஐகான்) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் மீதமுள்ள உங்கள் வட்டு இடத்தைக் காண “தரவு பயன்பாடு” என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், அத்துடன் இன்பாக்ஸ் கோப்புறையின் முறிவு.